AMM Khairul Bashar 

House#150/A, Road#02
Mohammadia Housing Society
Mohammadpur, Dhaka-1207
Bangladesh

Email: bd.kbashar@gmail.com
kbashar01@yahoo.com
Mobile: +8801708521161